Natur och vårdmiljö

Anna Bengtsson, From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments (2015)

Hur skapa platser för utevistelse som uppfyller behov och önskemål hos patienter i vårdhem, och i förlängningen vårdbyggnader?För omgivningens utformning presenterar undersökningen 19 kvaliteter, 3 designkoncept (bekvämlighet, inspiration resp. utmaning av olika grader) och en principiell modell med fyra olika zoner vad gäller kontakt med utomhusmiljön. Dessutom beskrivs ett verktyget QET (The quality evaluation tool) som kan användas inte endast för beskrivning utan främst för evidensbaserad värdering.

En bra sammanfattande schematisk bild av möjligheterna vid krav på och utformning av utomhusmiljön: se s. 52.

Anna Bengtsson & Patrik Grahn, Natur och trädgård i vårdsammanhang

(i Vårdmiljöns betydelse, red. Helle Wijk, 2014)

Om hälsoträdgårdars utformning som stödjande miljö i vården med inspirerande och varsam design i fokus. Kort teori presentation och konkreta lösningar.

 Brita Nordblad, Finns en läkande vårdatmosfär? En kvalitativ studie om betydelsen av vårdmiljö och bemötande för patienter (2012)

Studien undersöker hur patienter upplever och uppfattar vårdatmosfären vid besök på en rehabiliteringsenhet i primärvården. I fokus står vårdens atmosfär som kan delas in i tre domäner: fysisk miljö, bemötande och organisation.Kategorin fysisk miljö uppmärksammas inte så ofta. Studien visar att till patienternas upplevelse av kontroll bidrar en tydlig vårdmiljö med genomtänkt planlösning, inredning, utsikter liksom närvaron av personal så att patienten kan bli och känna sig sedd.

Lalla Thord & Ingrid Ainalem, Naturupplevelsens betydelse i vården. En studie på en kvinnoklinik vid ett svenskt centralsjukhus, del II (2014)

Uppsatsen undersöker hur naturinslag i vårdmiljön kan sänka stress hos patienter och personal. Hur upplevs utsikt mot natur, eller där det saknas, naturbilder, foto eller konstverk, väggtapeter med naturmotiv? Liksom akvarier med fiskar och växter? Naturens restorativa effekter visar sig i ökat välbefinnande hos båda grupperna.

Ulrika Hahr Nidler, Gabriella Kylin, Gabriella Åberg, Naturen nära – en restorativ trädgård runt Helhetsvården Bräcke Diakoni, Göteborg (projektarbete, 2011)

Studien visar hur trädgården runt ett hospice kan gestaltas för att ge lindring till dess gäster och deras närstående. Uppsatsen sammanfattar hur en restorativ trädgård inverkar på välbefinnandet utifrån teorier och litteratur inom miljöpsykologi och landskapsarkitektur. Efter en analys av den befintliga platsen formuleras ett gestaltningsförslag för diskussion kring målgruppens speciella behov.

Kultur och hälsa. Ett vidgat perpektiv (Ola Sigurdson, red) 2014.

Kultur och hälsa, I praktiken (Ola Sigurdson & Annica Sjölander) 2016.

Dessa två böcker presenterar den senaste forskningen på ett brett område och ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Några kapitel tar tag i det komplexa förhållandet mellan konst och hälsa, dit räknat även arkitektur. Gunilla Priebe och Morten Sager skriver i det första bandet om konsten som koppling mellan kropp och själ, komplement till traditionell hälso- och sjukvård. Katarina Bernhardsson undersöker begreppet medicinsk humaniora. I andra bandet tar Helle Wijk, Stefan Lundin och Peter Fröst upp betydelsen av hur vårdmiljöns och vårdbyggnader formas med hänsyn till tillfrisknandeprocesser. Jarl Torgerson synar sambandet mellan trädgårdar och psykiatri. Notförteckningen ger ännu mer läsning.

Flera tips

Annerstedt, M. Nature and public health. Aspects of promotion, prevention and intervention. Alnarp, Sweden, 2011.

Norfolk, D. Läkande trädgårdar, Natur och kultur, 2000.

Ottosson J. Naturens betydelse i en livskris, Movium sekretariatet för den yttre miljön vid SLU Alnarp, Stad och Land nr 148, 1997.  (min favorit)

Schmidtbauer, P., Grahn P. & Lieberg M. Tänkvärda trädgårdar, När utemiljön blir en del av vården, Formas , Stockholm, 2005.

Ulrich, RS. Effects of interior design on wellness: Theory and recent scientific research, journal of health Care Interior Design 1991, 3:97-109, 1991.

Ulrich, R.S. View through a window may influence recovery from surgery, Science 224:420-421, 1984.